Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami została podpisana przez prezydenta. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski 16 lipca podpisał Ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Poinformowała o tym na swojej stronie Kancelaria Prezydenta publikując informację (do pobrania tutaj).

W związku z powyższym ustawa powinna zostać niezwłocznie ogłoszona w Dzienniku Ustaw i od tego momentu liczony będzie termin wejścia w życie (30 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw).

 

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelą należą:

  • wprowadzenie obowiązku wyboru jednolitego dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego;
  • ustanowienie uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg– bez zdawania egzaminu;
  • zniesienie obowiązku odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia, tj. możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego bez odbycia części teoretycznej szkolenia;
  • doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii;
  • wprowadzenie udogodnienia dla osób posiadających jednocześnie uprawnienia instruktora i egzaminatora w taki sposób, aby wystarczające do spełnienia obowiązku było ukończenie tylko jednych warsztatów doskonalenia zawodowego
  •  wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązek przekazania przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 1,5% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy do budżetu państwa;
  • rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wykazać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na egzaminie państwowym o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze;
  •  umożliwienie zdawania egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców; 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
  1.  art. 1 pkt 4–6, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  2.  art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.